Privacybeleid

Bedankt voor het gebruik van het Batixi-platform.

Gelieve deze privacy policy zorgvuldig door te lezen.

APPCORPORATION hecht groot belang aan de bescherming van persoonlijke gegevens van haar Gebruikers. APPCORPORATION neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van verwerkte persoonsgegevens te waarborgen.

Deze privacy policy legt uit welke persoonlijke gegevens worden verzameld, de wettelijke basis van de verwerking, het doel van de verwerking, hoe de gegevens worden verwerkt en welke rechten Gebruikers kunnen uitoefenen.

Deze privacy policy maakt integraal deel uit van de Algemene Gebruiksvoorwaarden van het Platform.

1. WIE ZIJN WIJ?

De Platform of Batixi: de downloadbare applicatie voor mobiele telefoons en tablets, Batixi, geëxploiteerd door APPCORPORATION, die particulieren en professionals in de bouw- en renovatiesector met elkaar verbindt, evenals de bijbehorende website(s), tools en andere apparatuur die hiervoor worden gebruikt.

De BV APPCORPORATION, met maatschappelijke zetel gelegen aan de Chaussée de Buda 100 te Brussel, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0763.464.036 en met btw-nummer BE0763464036.

Voor de doeleinden van dit Handvest verwijzen 'APPCORPORATION', 'wij', 'ons' of 'onze' naar de BV APPCORPORATION. 'U' en 'uw' verwijzen naar de gebruikers.

E-mail: contact@batixi.com

2. ALGEMEEN

Een persoonsgegeven is alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De verwerkingsverantwoordelijke is degene die de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

APPCORPORATION is de verwerkingsverantwoordelijke en verwerkt uw persoonsgegevens namens zichzelf.

APPCORPORATION verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 en de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

3. DETAILS VAN GEGEVENSBEPERKINGEN

In de volgende tabel vindt u de details van de verwerking van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door APPCORPORATION.

Verwerkte gegevensJuridische basis van verwerkingDoel van de verwerkingBewaartermijn
Gegevens ingediend door de gebruiker in het contacttabblad van de website www.batixi.com, inclusief naam, voornaam, e-mailadresNoodzakelijk voor de uitvoering van het contractReageren op verzoeken van de gebruikerTijd die nodig is voor de uitvoering van het verzoek en uiterlijk 2 jaar na opstelling
Gegevens die nodig zijn voor registratie op het platform: naam, voornaam, e-mailadres, versleuteld wachtwoordNoodzakelijk voor de uitvoering van het contractGebruikersregistratie op het platform mogelijk makenZolang de gebruiker geregistreerd blijft en uiterlijk 2 jaar na uitschrijving
Gegevens ingediend door de gebruiker om te profiteren van de geregistreerde gebruikerservaring en om commerciële communicatie te ontvangen: gegevens zoals vermeld in het vorige punt + profielfoto, telefoonnummer, BTW-nummer, beroep, postadres, beoordelingen van andere gebruikers, inhoud van directe berichten (deelnemers en versleutelde berichten), vriendenlijstToestemming van de gebruikerGebruiker in staat stellen te profiteren van de geregistreerde gebruikerservaring. Het ontvangen van gepersonaliseerde commerciële communicatie (nieuwsbrief, updates, loyaliteitsprogramma's, promotiecodes). Statistische doeleindenTijd die nodig is voor de uitvoering van het verzoek en uiterlijk 2 jaar na opstelling
IP-adres, aantal accounts per IP-adresToestemming van de gebruikerHet bepalen van het type en de frequentie van bezoeken aan de website www.batixi.be en het platformUiterlijk 2 jaar na elk bezoek
Vrijwillig door de gebruiker ingediende gegevens voor het plaatsen van advertenties: stad en land van de werkzaamheden, postadres, telefoonnummer, auteur van de advertentie, andere informatie ingediend door de gebruikerToestemming van de gebruikerGebruiker in staat stellen te profiteren van de geregistreerde gebruikerservaring (uitvoering van de werkzaamheden) en statistische doeleindenZolang de gebruiker geregistreerd blijft en uiterlijk 2 jaar na uitschrijving
Gegevens ingediend door de gebruiker om een probleem te melden of een klacht in te dienen: titel, probleemomschrijving, auteur van het rapportNoodzakelijk voor de uitvoering van het contractHet oplossen van het probleem van de gebruiker. Behandeling van klachten. Statistische doeleindenDe tijd die nodig is om een oplossing te vinden voor het probleem of uiterlijk 2 jaar na opstelling
Cookies op de website www.batixi.comToestemming van de gebruikerNavigatie of bezoek vergemakkelijken en de taalvoorkeur van de gebruiker kennenTotdat de gebruiker de cookies verwijdert door de browserinstellingen en uiterlijk 6 maanden na het bezoek
Factureringsgegevens (adres, versleutelde bankgegevens, BTW-nummer)Wettelijke verplichting en noodzakelijk voor de uitvoering van het contractBetaling van abonnementen mogelijk maken en/of de overeenkomst tussen de particulier en de professional sluiten. Boekhoudkundige en fiscale verplichtingen7 jaar na de datum van het evenement dat aanleiding geeft tot facturering
Alle hierboven genoemde persoonlijke gegevensLegitiem belang van APPCORPORATIONZorgen voor de werking en het onderhoud van het platform, de effectiviteit van de service, de tevredenheid van gebruikers en de naleving van de servicevoorkeuren van gebruikers. Detectie van misbruik en fraudeZolang de gebruiker geregistreerd blijft en uiterlijk 2 jaar na uitschrijving
Naam, voornaam, IP-adres, postadres, factureringsgegevens (adres, versleutelde bankgegevens, BTW-nummer)Toestemming van de gebruiker en wettelijke verplichtingDetectie van witwassen van geld en andere misdrijven, beveiliging5 jaar na de datum van het evenement dat aanleiding geeft tot verwerking

4. WETTELIJKE BASIS VAN DE VERWERKING

Conform de verwerkingen beschreven in de tabel kunnen wij de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken op basis van zijn/haar toestemming (i), de noodzaak voor de uitvoering van het contract tussen de Gebruiker en APPCORPORATION (ii), de noodzaak voor naleving van een wettelijke verplichting (iii), en de noodzaak voor de legitieme belangen van APPCORPORATION.

(i) Wanneer de verwerking is gebaseerd op toestemming, verzamelen wij uw toestemming via geschikte selectievakjes op relevante momenten. U wordt ook regelmatig gevraagd om deze privacyverklaring te accepteren. De toestemming omvat ook uw toestemming om Commerciële communicatie te ontvangen zoals beschreven in artikel 12 van de Algemene Voorwaarden.

In een dergelijk geval kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking, noch aan de rechtmatigheid van de verwerkingen op andere grondslagen dan toestemming.

(ii) Wanneer de verwerking is gebaseerd op de uitvoering van het contract, verwerkt APPCORPORATION alleen de persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst. Zonder deze persoonsgegevens zou APPCORPORATION niet in staat zijn om uw behoeften vast te stellen, ondersteuning te bieden, u in staat te stellen om u te registreren op het Platform, betalingen te verwerken en problemen en klachten af te handelen.

(iii) Wanneer de verwerking is gebaseerd op een wettelijke verplichting, is APPCORPORATION verplicht om bepaalde persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de wet. Dit is met name het geval bij witwaspraktijken, belastingverplichtingen, bescherming van onze eigendommen of het vaststellen van bewijs.

(iv) Wanneer de verwerking is gebaseerd op ons legitieme belang, verwerkt APPCORPORATION in sommige gevallen persoonsgegevens op basis van ons legitieme belang bij het functioneren van het Platform en de efficiëntie van de Dienst. APPCORPORATION bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of langer indien vereist door de wet. Zonder uw persoonsgegevens zouden we niet in staat zijn om de Dienst uit te voeren en zouden we niet in staat zijn om onze rol als tussenpersoon tussen Gebruikers te vervullen en het Platform ter beschikking te stellen.

5. RELATIES MET DERDEN

Het personeel dat persoonsgegevens verwerkt binnen APPCORPORATION is gebonden aan passende vertrouwelijkheidsverplichtingen. We zorgen ervoor dat alleen persoonsgegevens die verband houden met specifieke taken worden verwerkt.

We gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, dan zullen we u hierover vooraf informeren en uitleggen waarom en wat de gevolgen van dit gebruik zijn.

We maken ook geen gebruik van uw gegevens voor geautomatiseerde besluitvorming, behalve voor automatische verwijdering van gegevens die niet langer nodig zijn.

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht zonder uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming.

Wanneer een Gebruiker een advertentie van een andere Gebruiker selecteert, ontvangt de laatste de persoonsgegevens van de eerste om fysieke ontmoetingen, offertes, contracten en werkzaamheden mogelijk te maken. Omdat de Gebruiker een rechtstreekse contractuele relatie aangaat met de Professional, heeft deze zijn eigen privacybeleid. Als de Gebruiker vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, wordt hij verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de Professional.

Om de in de artikelen 4 en 5 beschreven verwerkingen uit te voeren, zullen we uw persoonsgegevens moeten delen met derden die onder soortgelijke vertrouwelijkheidsverplichtingen vallen. APPCORPORATION blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen:

Onze IT-onderaannemers om de werking van het platform te waarborgen;
Wanneer u een partnerorganisatie kiest om bouwkredieten te simuleren, of wanneer u producten en diensten van derden op het platform raadpleegt, zullen deze derden persoonlijke informatie over u aan ons verstrekken of van ons ontvangen;
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen en klachten af te handelen, onze rechten in rechte te verdedigen, kunnen we uw gegevens overdragen aan autoriteiten of onze advocaten.

Wanneer een derde partij of Gebruiker contact met ons opneemt over een Advertentie, Offerte, Contract of Werkzaamheden, kan deze persoonsgegevens over een Gebruiker aan ons verstrekken.

In sommige gevallen verwerken we persoonsgegevens met betrekking tot andere personen dan de Gebruiker zelf, dit gebeurt in het legitieme belang van APPCORPORATION om de efficiëntie van de Dienst te waarborgen, zoals ouders, kinderen, partners, werknemers, wettelijke vertegenwoordigers, bestuurders of aandeelhouders van de Gebruiker.

We zullen ook uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen. U geeft uitdrukkelijk toestemming voor de overdracht naar de volgende organisaties:

Onze databasehostingservice: DigitalOcean. U moet kennis nemen van het privacybeleid van het platform: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy;
Facebook en Google: Wanneer u zich registreert of aanmeldt op het platform, kunt u gebruik maken van Facebook of Google. Facebook en Google verstrekken ons uw identificatiegegevens, waaronder naam, voornaam en e-mailadres, of ontvangen deze van ons;
App Store en Play Store: Deze kunnen het gebruik van persoonsgegevens vereisen om het platform beschikbaar te stellen aan het publiek;
Stripe: Wanneer u betalingen doet via het Stripe-platform, verstrekt Stripe ons uw factureringsgegevens, waaronder adres, versleutelde bankgegevens en BTW-nummer.

We hebben gecontroleerd dat de betreffende landen een passend beschermingsniveau bieden, hetzij door een besluit van de Europese Commissie, hetzij door de implementatie van passende beschermingsmaatregelen.

6. COOKIES

Bij het gebruik van het Platform kunnen we functionele cookies en in het bijzonder een cookie met betrekking tot de taalvoorkeur van de Gebruiker gebruiken.

Het is mogelijk om uw cookievoorkeuren aan te passen in uw browser. Houd er echter rekening mee dat sommige onderdelen van ons Platform mogelijk niet meer correct functioneren als gevolg hiervan.

7. RECHTEN VAN GEBRUIKERS

APPCORPORATION neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om elke inbreuk op persoonsgegevens te voorkomen. In geval van een inbraak in ons computersysteem zullen we onmiddellijk passende maatregelen nemen en de autoriteiten hiervan op de hoogte stellen.

Het platform is bedoeld voor personen van 18 jaar en ouder. We kunnen echter de leeftijd van elke gebruiker niet verifiëren. Ouders worden verzocht toezicht te houden op de activiteiten van hun kinderen. Als u twijfels heeft over de verwerking van persoonsgegevens van minderjarige kinderen, laat het ons dan onmiddellijk weten.

Bovendien heeft u bepaalde rechten. Hieronder vindt u uitleg over hoe u deze rechten kunt uitoefenen in overeenstemming met de wet.

Onze contactgegevens zijn te vinden in artikel 1 van dit beleid.

(i) Recht op toegang
U heeft te allen tijde het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. U kunt ook een kopie van deze gegevens krijgen.

(ii) Recht op rectificatie
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om rectificatie te verkrijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, indien deze onjuist of onvolledig zijn.

(iii) Recht op gegevenswissing (of 'recht op vergetelheid')
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken te laten wissen, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:
- Deze gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld
- U heeft uw toestemming ingetrokken (indien de verwerking op toestemming was gebaseerd)
- U verzet zich tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking
- De verwerking was onrechtmatig
- Het wissen is verplicht volgens de wet

(iv) Recht op beperking van de verwerking
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om de verwerking van de persoonsgegevens die wij over u verwerken te beperken, voor zover een van de volgende redenen van toepassing is:
- U betwist de juistheid van de gegevens
- De verwerking is onrechtmatig
- We hebben uw gegevens niet langer nodig, maar u heeft ze nodig voor het uitoefenen van uw rechten in rechte
Wanneer de verwerking beperkt is, mogen deze persoonsgegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming, voor de uitoefening van rechten in rechte, ter bescherming van de rechten van een andere persoon of om gewichtige redenen van algemeen belang.

(v) Recht van bezwaar
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen, op grond van uw specifieke situatie, om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van onze legitieme belangen. We zullen deze gegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de uitoefening van rechten in rechte.

(vi) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij over u verwerken, in een gestructureerd en machineleesbaar formaat te ontvangen, om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking is gebaseerd op geautomatiseerde processen (en voor zover een dergelijke verwerking bestaat, hetgeen op dit moment niet het geval is).

(vii) Recht om uw toestemming in te trekken
U kunt op elk moment een schriftelijk verzoek indienen om uw toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking ervan. In dat geval kan het zijn dat het platform niet langer kan worden gebruikt als gevolg hiervan.

APPCORPORATION doet haar best om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen met betrekking tot persoonsgegevens en om uw klachten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst af te handelen. Gelieve APPCORPORATION op de hoogte te stellen van eventuele problemen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of van enige tegenstrijdigheid of inconsistentie in dit privacybeleid.

Indien u desalniettemin niet tevreden bent, heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit per post (Rue de la presse 35, 1000 Brussel, België) of via de website van de autoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen)

8. BEHEER VAN E-MAILS

Voor het goede functioneren van de applicatie behoudt Batixi zich het recht voor om e-mails te sturen naar gebruikers om hen op de hoogte te stellen van belangrijke updates en andere aankondigingen.

9. WIJZIGING VAN DIT PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om u op de hoogte te stellen van eventuele verwerking van persoonsgegevens die we niet hebben overwogen en om te voldoen aan de geldende wetgeving.